ןויגה תורדגה רותפל דציכ
 
הזב תונייפאתמ םיליגר םיצבשת לש תורדגהל דוגינב ןויגה תורדגה
םיזמר ינש תתל הכירצ הרדגהה .ןורתפל זמרכ תועיפומ הרדגהב םילימהש
ינשה זמרה וליאו ןורתפל תיתימאה תועמשמה תא ןתונ םהמ דחא :ןורתפל
ריבסנש םיקירט יגוס וא הלימ ךותב הלימ וא ,םרגנא י"ע אבומש זמר אוה
:ןוגכ תמייוסמ הלאש איה הרדגהה ליגר ץבשתב .ךשמהב
הלאש אלא םוכחת הפ ןיא .םילשורי - הבושתהו "?לארשי תריב איה המ"
תרוצב םהש םיזמר ינשמ תבכרומ הרדגהה ןויגה תורדגהב .שופיחו עדי לש
.םינוש תורדגה יגוס שיו דוק
 
לכ תא הסכמה בר רמוח אצמי ,ןויגה יצבשת לש אשונב קימעהל שקבמש ימ
תאצוהב ןמפואק יסוי תאמ "םיכובנ הרומ - ןויגה יצבשת" רפסב הזה םוחתה
.רמת
 
:תורדגה יגוסל תואמגוד
 
.תויתואה רדס ףוליח אוה םרגנאה - םרגנא גוסמ תורדגה
 
(7) ילשו ימר לש םתריב : לשמל
וא הריב ריע וא םישפחמש םיניבמ -םתריב - ןושארה זמרהמ
(..'וכו ראטסדלוג ,יבכמ)הריב לש גוס
יכ "םילשורי" הלימה לש םרגנא הפ שיש םיאור-ילשו ימר - ינשה זמרהמ
םיזמרה ינש ןכלו םילשורי לבקנ ילשו ימר לש תויתואה רדס תא הנשנ םא
םתריב) הרדגהבש -לש- הלימה .הרדגהל הבושתכ םילשוריל םיליבומ דחי
איה הריבהש דיגהל האבו םיזמרה 2 ןיב רוביח תלימכ האב ("לש"
ילשו ימר לש תויתואהמ
 
:הלימ ךותב הלימ גוסמ תורדגה
 
:לשמל תרחא הלימ ךותב תוא וא הלימ םיסינכמ הזה גוסהמ הרדגהב
(4) תמא רמוא אלש ימ לש ןשב רק
,והשמ סינכהל שי ןש הלימה ךותלש דיגהל האב ןשב הלימב 'ב תואה
הזש ן-רק-ש -לבקנו ןש הלימה ךותב רק הלימה תא סינכנ ונלש הרקמב
.ןרקש איה הבושתה ןכל .תמא רמוא אלש ימ - ינשה זמרה
 
:תפתושמ הלימ לש תורדגה
 
הלימ אוצמל שיש םילימ רתוי וא םיתש לש ףצר אוה ףסונ תורדגה גוס
:לשמל םהל תפתושמ
(3)לארשי תסנכ
יכ לארשיל ןהו תסנכל ןה תפתושמ איה יכ "תיב" היהת תשקובמה הלימה
"לארשי תיב" שיו "תסנכ תיב" שי
 
:'וכו גח ,בש ,רזח לש תורדגה
 
:לשמל ןימיל לאמשמ םילימהמ קלח אורקל שיש תורדגה ולא
(3) םילגמ אלו רזח קודאה
ותוא םיארוק רמולכ רזח אוה םאו ,סוד הז קודא יכ "דוס" איה הבושתה
.ינשה זמרה הזש םילגמ אל דוס .דוס לבקתמו (הלחתהל ףוסהמ) ךופה
 
:"וד" גוסמ תורדגה
 
:לשמל (2=וד)2 ןייצל תואבה תורדגה ולא
(4)הלשממ שאר היה יבוד
.הלשממה שאר היהש יביב ,רמולכ ,יב ינש הז יב-וד יכ "יביב" איה הבושתה
 
:הרימא וא העימש תורדגה
 
:לשמל ךכ םיבתוכ אל ךא ךכ םירמואש תורדגה ולא
(5)חמצל התמ איהש םירמוא
התמש ןוויכמ .התמ=הגורהו חמצה ליבשב איהש הגורע איה הבושתה
ךכ יכ ,"ונעמש" וא "םירמוא" :הרדגהב בותכל ךרוצ שי 'ה םע םיבתוכ
.םיבתוכ ךכ אלש פ"עא םיעמוש ךכ וא םירמוא
 
:קוריפ תורדגה
 
קוריפ ןתונ ינשה זמרהו היוצרה תועמשמה תא ןתונ דחא זמר ולא תורדגהב
:לשמל תרחא תועמשמ םע ןורתפה לש רחא
(4,3)רזוח ק'צהשכ הכרב
תא קרפנו (ןושארה זמרה) הכרב תאז יכ "םולש תבש" איה הבושתה
רזח אוהו ק'צב ונמליששכ .רזח םולשתה רמולכ "םולשת בש" :ךכ ןורתפה
בש אלו םולש תבש איה הבושתה .ינשה זמרה הזו רזח םולשתהש רמוא הז
.תויתוא 4 ו תויתוא 3 תונב םילימ יתש לש הבושת ונשקיב יכ םולשת
 
:תויתוא תרסחה
 
:לשמל הרדגהבש םילימה תחאב תוא םיצצקמ הז גוסמ הרדגהב
(4,3) לכאמל דב
ץוצק דבכ :איה הבושתה
הז ינשה זמרהו 'כ ה תא ול וצציקש דבכ הזש "דב" :אוה ןושארה זמרה יכ
ץצקל רשפאש ןבומכ .לכאמ הז ץוצק דבכו םילכואש והשמ תויהל ךירצ הזש
ןנשי .םיזמרה ינשל ןוכנ הז יכ םיאתמ ץוצק דבכ אקוודו .תחא תואמ רתוי
וא ןורתפ לע תוזמרמה םילימכ ולבקתה ןמזה םעש תורדגהה ךותב םילימ
:לשמל ונממ קלח
,'צ תואה וא חונ=קידצ ,ופ וא ןמ = רפוס ,ןיק =חצור , טול =רוכיש
:-).…ןוימדה דיכ ףיסוהל ןבומכ ןתינ 'וכו 'ול=םיקידצ
 
:תוא תורדגה
 
:לשמל םיזמרה דחא איה דבלב תחא תוא ולא תורדגהב
(5)?םיעמוש אל המל 'ו
לוקנא :ל אלא ..…כ"בשהמ 'ו ל אל הנווכה
:לבקנ הז תא קרפנ םאו לוקנא=םירבד וילע םילותש וו ='ו יכ
"םיעמוש אל המל" ינשה זמרה הזש לוקה הפיא רמולכ לוק ןא
 
סחיתהל רשפאש ןבומכ , הפי לבקתמ קירט לכ ןויגה תורדגהב :םוכיסל
:ומכ ,תוא לש הירטמיגל
(3)היחבו תוקונית 3 -ב לפיט להומה
.תוקונית 3 למ רמולכ "למ 'ג" =למג ו םייח לעב הז למג יכ למג :הבושתה
(הירטמיגב 3='ג)
 
ןכל ,בוט אוה קירט לכ יכ םיקירטה יגוס לכ תא איבהל רשפא יא ,םוכיסל
המ ןיבהל היהי רשפאש תנמ לע תורדגה יגוס לש ץופנו גציימ ץבקמ יתאבה
םיזמר ינש ויהי דימתש אוה ללכה .ןורתפל םישגינ ךיאו ןויגה תורדגה הז
ליעלש תואמגודה יפ לע ןוויכה תא םיזמרב שפחל שי זאו ןורתפל הרדגהב
.רשיה לכשה יפ לעו
 
:-).…החלצהב
 
ןמטלא יטומ